1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Törnskogen

Törnskogen ligger öster om Norrviken i Sollentunas nordöstra del. Området är cirka 600 hektar och delas av flera markägare. Sollentuna kommun är största ägare. Enligt kommunplanen är Törnskogen viktig att bevara. Karaktären av vildmark ska behållas.

Törnskogen är Sollentunas vildmark. Det är ett småkuperat sprickdalslandskap där hällmarkstallskog och blåbärsgranskog dominerar. Mellan hällarna ligger våtmarker och sumpskogar. Områdets storlek gör att Törnskogen är rik på växt- och djurarter.

Nästan hela Törnskogen ligger på över 40 meters höjd över havet. Här finns kommunens högsta berg;

  • Törnberget
  • Snuggtaskeberget
  • Tunberget
  • Länsmansberget

Utsikten uppifrån bergen är fantastisk. I väster stupar Törnskogen brant ner mot Norrviken. Det är en förkastningsbrant som skapar en dramatisk landskapsbild.

I Törnskogen ligger sjön Snuggan. Den är näringsfattig och har en spännande flora. Väster om Snuggan finns tre intressanta mossar. Törnskogsmossen är kommunens största mosse.

 

Södra Törnskogen är ett större skogsområde på ca 400 hektar med vildmarkskaraktär. Området är beläget i nordöstra delen av Sollentuna kommun.  Törnskogen är ett småkuperat sprickdalslandskap, vilket skapar snabbt växlande markförhållanden och en varierad natur och landskapsbild. På höjderna växer gles och ljus hällmarkstallskog med gamla vridna tallar och död ved. I sänkorna är marken fuktig med kärr och mossar. De inre delarna har ett glesare system av stigar som ger en känsla av orördhet och stillhet och möjligheter att uppleva naturens artrikedom. Vaxmora torp är en gammal torpmiljö vid Norrvikens östra strand. Än idag kan man i skogen se tydliga spår av tidigare markanvändning bland annat i form av stora flera hundraåriga ekar, hasselbestånd och äldre odlingsytor. Andra kulturella värden i Törnskogen är Långbroleden som är en gammal vikingaled som löper tvärs genom reservatet. Utmed denna led finns en runsten från 1000-talet.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa: