1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 betyg, i snitt:0.00 av 10)
Loading...Loading...

Vattendrag och sjöar – Snuggan

Måttligt näringsrik, försurningskänslig käll- och brunvattensjö med mossekaraktär i Törnskogen.

Måttligt näringsrik, försurningskänslig käll- och brunvattensjö med mossekaraktär i Törnskogen.

Korta fakta

Höjd över havet: 43,7 m
Avrinningsområde: 0,2 km2
Sjöarea: 0,03 km2
Maxdjup: 3,0 m
Medeldjup 2,1 m
Volym: 40 000 m3
Omsättningstid: 8 månader
Totalkväve: 707 µg/l
Totalfosfor: 19 µg/l

Natur-, frilufts- och kulturhistoriska värden

Snuggan är den högst belägna sjön i systemet. Humusämnen i skogsmarken kring sjön färgar vattnet brunt och Snuggan är en så kallad brunvattensjö. Vid sjön finns en stor mosse och gungflymarker med artrika växtmiljöer som är unika för området.

Här växer bland annat rosling, den köttätande växtensstorsileshår och vitag. Snuggan är en källsjö och dess avrinningsområde är ännu relativt oexploaterat, vilket medför att vattenkvaliteten är viktig för de nedströms liggande sjöarna och vattendragen.

Badkvaliteten är god men det finns inga naturliga badplatser vid sjön och Snuggan är därför ingen bra badsjö. Även fisket är begränsat. Snuggan ligger inom ett område som utgör värdekärna i Rösjökilen.

Fiske

Snuggan hör inte till de bättre fiskesjöarna i Oxundaåns sjösystem. Gädda har fångats i sjön men uppgifter om andra förekommande arter saknas.

Miljötillstånd

Snuggan ligger högre än närbelägna sjöar och är därför inte påverkad av dessa. Halterna näringsämnen i augusti varierar mellan 13 och 54 µg/l för totalfosfor mellan 707 och 1100 µg/l för totalkväve, under perioden 1996-2004. Den näringsfattiga barr- och hällmarksskogen gör sjön naturligt sur med lågt pH-värde och låg alkalinitet (förmåga att neutralisera sura ämnen). Sjön är därför försurningskänslig och påverkas av försurande ämnen i nederbörden.

Lågt pH-värde påverkar organismernas kroppsliga funktioner och leder även till att metaller uppträder i mer skadliga former än vid högre pH-värden. Syrehalten är ibland låg, både vintertid som sommartid.

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

 

Källa: