1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Vattendrag och sjöar – Rösjön

Måttligt näringsrik bad- och fiskesjö i Rösjöns friluftsområde.

Korta fakta

Höjd över havet: 7,7 m
Avrinningsområde: 6 km2
Sjöarea: 0,35 km2
Maxdjup: 7,0 m
Medeldjup: 5,3 m
Volym: 1,5 miljoner m3
Omsättningstid: 15 månader
Totalkväve: 603 µg/l
Totalfosfor: 24 µg/l

Natur-, frilufts- och kulturhistoriska värden

Rösjön ligger i ett välbesökt friluftsområde och sjön är Sollentunas mest besökta badsjö.Badkvaliteten är god. Flera badplatser och en dagkolonianläggning finns runt sjön. I sydväst ligger en populär campingplats och på den västra sidan finns flera motionsspår. Sjön utnyttjas för fiske och ett flertal arter finns i sjön. Gräsand, fiskmås och drillsnäppa häckar i Rösjön och storlom fiskar i sjön ibland. I vassbältet i norr finns sävsångare, rörsångare och näktergal. På de artrika flytvassarna i sjön växer ovanliga växter som sjöranunkel och kärrbräken. Rösjö mosse inom sjöns avrinningsområde är skyddad som naturreservat.

Rösjöns norra del omges av ett vackert kulturlandskap vars lövskogar innehåller intressanta djur- och växtarter. Trakten är rik på fornlämningar, bland annat går den vikingatida Skålhamravägen genom området. Vägen är utpekad somriksintresse för kulturminnesvård. Rösjön ingår i ett område som utgör värdekärna i Rösjökilen.

Fiske

Rösjön är gynnsam för fiske med lättillgängliga stränder och sjön har goda lek- och uppväxtområden för de flesta fiskarter. Abborre, gädda, mört, björkna, braxen, sutare, lake, sarv och löja har fångats av Sollentuna Amatörfiskklubb. Eventuellt finns flodkräfta men beståndet kan ha slagits ut av mink eller kräftpest. För fiske gäller Sollentunakortet som kan köpas i Turebergshusets (Sollentunas kommunalhus) reception.

Miljötillstånd

Rösjön är måttligt belastad av näringsämnen. En kraftig algblomning förekom 2001 till följd av höga halter fosfor som till viss del frigjordes från sedimenten när syrebrist uppstod på botten. Dagvatten från bebyggelse i söder, Södersättraområdets och andra enskilda avloppsanläggningar, koloniområdet vid Södersättra och åkermarker är andra troliga närsaltskällor.

Under perioden 1996 till 2004 låg totalfosforhalterna i augusti mellan 20 och 30 µg/l och totalkvävehalterna mellan 620 och 840 µg/l. Bottenfosforhalter på upp till 130 µg/l har noterats vilket tyder på att fosfor periodvis läcker från sedimenten. Om näringsbelastningen ökas ytterligare i Rösjön finns fortsatt risk för algblomning, syrebrist och sämre siktförhållanden.

Åtgärder

  • En utredning om sjöns näringsbelastning gjordes 2003. För att kunna härleda belastningskällorna utfördes en fraktionerad fosforanalys på bottensedimenten samt vattenprovtagning i sjön och dess tillflöden . Bland annat ska ån ledas om innan inloppet till sjön. Åvattnet kommer då att passera genom en sediment- eringdamm och ett översilningsområde innan det rinner ut i sjön.
  • Miljöprogram för koloniodlarna vid Södersättra har tagits fram med riktlinjer för bland annat kompostering och gödsling.
  • Inventering av enskilda avloppsanläggningar i området har gjorts.
  • Dagvattenutsläppet från Täby kommun har försetts med utjämningsmagasin för att naturlig rening av vattnet ska kunna ske.

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa: